Компютърни мрежи

Локални компютърни мрежи LAN

LAN са най-широко разпространените компютърни мрежи. Дават редица експлоатационни предимства и са прости за изграждане в малки обекти (максимална отдалеченост на 2 абоната до няколко km). LAN мрежите на практика решават проблемите на потребителя в един микрорайон. "Локална мрежа" означава комуникационна мрежа със следните характеристики: • Мрежата е ограничена в малко пространство, обикновено една сграда или група от сгради; • Мрежата e базирана на обща комуникационна среда; • Скоростта на трансфер на данни е висока - между 1Mbps и 100Mbps, като съвременният хардуер позволява скорост от 1 Gbps.

Хардуерни компоненти на LAN:

• работни станции - WS (work station) • интерфейсни мрежови карти - NIC • преносна среда - кабел или други • хъб (повторител, концентратор) • сървър • мост (bridge) • рутер (маршрутизатор) • комутатор switch WS - това са терминални устройства, чрез които потребителя се включва в мрежата и осъществява обработка на информацията; Интерфейсни мрежови карти - това е печатна платка, която осъществява връзка между компютър и LAN мрежата, така компютъра става WS. Функции ниво 1 и 2 наOSI модела - общува с преносната среда Обща преносна среда (кабел, радио- или IR среда). Кабелите са UTP, STP, коаксиален и оптичен; UTP и STP са усукана двойка. При STP има шлирмовка и изолация (екраниране). Скорости постигнати чрез UTP и STP - до 10Mbit/s. STP е по-шумоустойчив. Коаксиален кабел (медно жило, изолация) - 100Mbit/s - скъп е; влакнесто-оптичен кабел - светлинна вълна, многомодов за по-къси разстояния, едномодов - за по-дълги, по-скъп е, но и има по-висока шумоустойчивост; HUB (повторител, концентратор) - Хъб е общ термин за устройство, което играе ролята на централна точка за кабелите в локалната мрежа. Най-простия вид хъбове са устройства, които просто свързват заедно кабелите. Те се наричат концентратори. Освен това има хъбове с допълнителни възможности включително мостове, които свързват различни мрежови сегменти и рутери, които свързват различни видове локални и глобални мрежи. Тези устройства са специализирани и се използват в големи и сложни мрежи. Хъба изпълнява основни функции на повторител и/или концентратор и свързва WS към преносната среда. HUB-а става и за switch. Най-често изпълнява и 2-те функции; Сървър - е компютър, който има по-богати обработващи възможности, той е хост на общи ресурси (файл, принт и други), административни ресурси, ресурси за мрежова комуникация, ресурси за сигурността, защитни; • File Servers - голяма база от данни на файлове (голяма памет и бързодействие). Ползване - заявка; опашка; чакане => трябва да има правила за обслужване - FIFO, детерминиран приоритет, динамичен приоритет; • Print Server - Има като периферия печатно устройство (принтер); • Application - приложения, (потребителски програми) с цел обработка от всички или определен брой абонати на мрежата; • Administration server - управление на мрежата, контрол, специални ресурси; • Network server - мрежови ресурси; Мостове - осигурява преноса на инф. от един домейн на LAN мрежа към друг домейн на същата LAN мрежа; Суич - осъществява комутация в съответствие с някакъв адресен призкан (MAC адрес). По-характерни за комуникационните мрежи. Може да се включи на изхода на локалната мрежа.

Достъпът до общи ресурси в LAN има две технологии:

1. peer-to-peer (равноправен достъп -ресурсите са разпределени по всички WS в мрежата), всяка WS има ресурси за общо ползване. Изпозлва се в малки офиси; 2. Клиент - сървър - в LAN мрежата освен WS има и сървъри. Всики приложения инсталирани на сървъра са за общо ползване. Сървъра се свързва с клиента чрез заявки за обслужване които сървъра обслужва по различни начини. Достъпа от разстояние, дистанционен.

Тополигия на локалните мрежи LAN

1. Физическа топология - физическо свързване между отделните елементи в една LAN - описва как са свързани WS, сървъри, физически помежду си. Има 3 базови топологии: • bus - шинна; • ring - кръговидна; • star - звездообразна. 2. Логическа топология - описва какви основни логически връзки има в една LAN мрежа.


Pic01

За да се изгради една локална мрежа с физическа топология на мрежата тип Звезда са необходими поне : - 2 компютъра с инсталирана операционна система; - Ethernet мрежови адаптери във всеки един от компютрите; • Интерфейсни мрежови карти - това е печатна платка, която осъществява връзка между компютър и LAN мрежата, така компютъра става WS. Функции ниво 1 и 2 на OSI модела - общува с преносната среда -Подходящи мрежови кабели – UTP • Обща преносна среда (кабел, радио- или IR среда). Кабелите са UTP, STP, коаксиален и оптичен; UTP и STP са усукана двойка. При STP има шлирмовка и изолация (екраниране). Скорости постигнати чрез UTP и STP - до 10Mbit/s. STP е по-шумоустойчив. Коаксиален кабел (медно жило, изолация) - 100Mbit/s - скъп е; влакнесто-оптичен кабел - светлинна вълна, многомодов за по-къси разстояния, едномодов - за по-дълги, по-скъп е, но и има по-висока шумоустойчивост; -Конектори – RJ45 -Междинно устройство – Switch • Суич - осъществява комутация в съответствие с някакъв адресен призкан (MAC адрес). По-характерни за комуникационните мрежи. Може да се включи на изхода на локалната мрежа. Да пристъпим към инсталиране на мрежата. Първо, разбира се, е физическото инсталиране - на карти, кабели и пр. След като направите това, стартирайте компютъра. В зависимост от картата, има шанс операционната система сама да я разпознае и да инсталира драйверите. Ако това не стане, ще се появи прозореца за открит хардуер - в този случай трябва да поставите диска в оптичното устройство и да следвате инструкциите. След като драйверите бъдат инсталирани, обикновено се изисква да рестартирате компютъра. Една елементарна локална мрежа включва хъб, комутатор или маршрутизатор. Използвайте „прави кабели“, за да свържете двата компютъра към портовете на хъба, като имате предвид, че не е задължително да изключите компютрите, докато правите това. Ако всичко е минало добре, би трябвало да наблюдавате светлинна индикация и на двата заети порта – зелен или оранжев.

Команди за администриране и тестване на локална мрежа при Windows

За изпълнението на командите е нужно да стартираме Command Prompt – MS-DOS Start menu / run / cmd Проверка на свързаност PING - под ping се разбира изпращането на Echo Request до друг компютър в мрежата, за да се разбере дали тодй съществува. Щом другия компютър получи такъв пакет, той е длъжен да отговори на подателия му. PING [-t] [-n брой] [-l големина] [-i време на живот] [-w милисекунди] адрес Параметрите имат следните значения: -t - ако е споменат ще се пращат безбройно много пакети докато не бъдът спрени с Crtl+C -n - това указва колко пакета да се пратят (по подразбиране е 4) -l - указва големината на пакета (по подразбиране - 32 байта) -i - тука моджете да кажете през колко рутера или шлиуза максимално да може да мине вашия пакет -w - колко милисекунди да се чака отговор от всеки пратен пакет Trace - тракинг се нарича проследяването на пътя до даден компютър (през кои адреси минава). Това може да се направи по следния начин в DOS: TRACERT [-h OPITI] [-w MILISEKUNDI] ADRES -h - брой опити за търсене на отделните адреси (по подразбиране 3) -w - времто за чакане отговор на пакета Netstat - Състояние на TCP/IP това е програма за показване на текущото състояние на TCP/IP, тоест за извеждане на информация за това кои портове са отворени, на кои има осъществена връзка и т.н.

Най-често ползвани команди:

netstat -a - това ще покаже цялостна информация относно TCP/IP netstat -na - получавате както IP адресите, така и номерата на отворените портове на машината ви. ipconfig /all - показва текущи мрежови настройки, включително и МАС адрес tracert abv.bg - проследява пътя до abv.bg при Windows операционна система traceroute abv.bg - проследява пътя до abv.bg при Linux операционна система Тестване на DNS - ipconfig /displaydns - nslookup - netstat -a - ipconfig /flushdns – Command to reset, flush or clear your DNS cache. Команди за рутиране - route print netstat -r - route add - route change